Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja

MOŻESZ WYBRAC TYLKO JEDNĄ ŚCIEŻKĘ WSPARCIA:

Ścieżka 1 Ścieżka 2

Udział w obydwu kursach:

 

1. Wywiad i badanie fizykalne oraz

2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Udział tylko w jednym kursie:

 

1. Pielęgniarstwo geriatryczne lub

2. Wykonywanie badania spirometrycznego lub

3. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi lub

4. Wywiad i badanie fizykalne lub

5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept lub

6. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów


Rekrutacja uczestników projektu

 1. 1. Proces rekrutacji rozpocznie się od 01.06.2016 roku i trwać będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnych miejsc, najpóźniej do 31.10.2017 roku.
 2. 2. Rekrutacja będzie prowadzona osobno na każdą edycję każdego kursu i zamykana na 21 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. 3. Każdy Kandydat wyrażający chęć udziału w Projekcie zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
 1. a) Karty zgłoszenia (POBIERZ),
 2. b) Zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wraz ze stażem pracy w zawodzie (POBIERZ),
 3. c) Kserokopii prawa wykonywania zawodu.
 1. 4. Kryteria formalne (obowiązkowe) uczestnictwa w projekcie dotyczą:
 1. a) Zatrudnienie w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego;
 2. b) Zatrudnienie lub zamieszkanie w jednym z województw: łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim lub małopolskim;
 3. c) Co najmniej 3-miesięczny staż pracy w zawodzie dla kandydatów na uczestników kursu specjalistycznego;
 4. d) Co najmniej 6-miesieczny staż pracy w zawodzie dla kandydatów na uczestników kursu kwalifikacyjnego;
 5. e) Posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite) lub posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (dla kandydatów na uczestników kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I);
 6. f) Posiadanie dyplomu ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
  Należy zaznaczyć, iż warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II, nie muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
 7. g) Zatrudnienie w placówce POZ (niezależnie od formy zatrudnienia) – zagwarantowane 240 miejsc w projekcie.
 1. 5. Kryteria merytoryczne (nieobowiązkowe) uczestnictwa w projekcie dotyczą:
 1. a) Maksymalnie średnie wykształcenie – 2 punkty rekrutacyjne;
 2. b) Wiek powyżej 50 lat – 2 punkty rekrutacyjne;
 3. c) Osoby niepełnosprawne – 1 punk rekrutacyjny.
 1. 6. W przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu lub punktu rekrutacyjnego.

 

UWAGA!
Pragniemy poinformować, iż w związku z dużą ilością zgłoszeń i wyczerpaniem wolnych miejsc (§4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji) proces rekrutacji na następujące kursy specjalistyczne odbywające się w województwie małopolskim:
został zakończony w dniu 11 stycznia 2017 r. W związku z powyższym dokumenty złożone po tym terminie pozostaną nierozpatrzone. 
 

Do pobrania:

Aktualne kursy:
Kurs kwalifikacyjny
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych
Czytaj więcej »

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano 1 kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, 2 specjalistyczne dla pielęgniarek oraz 3 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Projekt obejmuje 5 województw :

 • Województwo Małopolskie,
 • Województwo Opolskie,
 • Województwo Dolnośląskie,
 • Województwo Łódzkie,
 • Województwo Świętokrzyskie.Organizatorzy kursów:


Rafał Leśniak
Małopolskie Centrum Edukacji
www.malopolska.edu.pl


Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
www.moipip.org.pl

Kontakt z nami

Biuro projektu:
Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
projekty@malopolska.edu.pl

dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą również na adres:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Ul. Szlak 61
31-153 Kraków

Lokalizacja