Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kursy medyczne

W ramach projektu przewidziano 1 kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, 2 specjalistyczne dla pielęgniarek  oraz 3 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo geriatryczne przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych z Województwa Małopolskiego (dla 90 osób, 3 edycje, organizacja kursu w woj. małopolskim).
Celem kursu jest zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 180 godzin, zajęcia praktyczne – 125 godzin.

UWAGA!

W programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     Uchyla się odnośnik nr 2 w pkt. I Złożenia organizacyjno-programowe;

2)     Po ppkt.9 w pkt. I Założenia organizacyjno-programowe dodaje się ppkt. 10 w brzmieniu:

„10. Potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:

a)      Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

b)      Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

               Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub

- posiadają dyplom ratownika medycznego lub

- zaświadczenie i ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).”

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 1. Wykonywanie badania spirometrycznego (dla 90 osób, 3 edycje, organizacja kursu w woj. małopolskim). Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.
  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 36 godzin, zajęcia praktyczne – 50 godzin
 2. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (dla 60 osób, 2 edycje, organizacja kursu w woj. małopolskim).
  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.
  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 164 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne – 74 godziny; zajęcia praktyczne – 90 godzin.

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 1. Wywiad i badanie fizykalne (240 osób, 8 edycji, organizacja kursu we wszystkich 5 województwach objętych wsparciem).
  Celem kursu jest ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.
  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 75 godzin, zajęcia praktyczne – 25 godzin.
 2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept (240 osób, 8 edycji, organizacja kursu we wszystkich 5 województwach objętych wsparciem).
  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.
  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 45 godzin zajęcia praktyczne – 20 godzin. 
 3. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (120 osób, 4 edycje, organizacja kursu w woj. małopolskim).
  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do sprawowania opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.
  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów wynosi 70 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 35 godzin, zajęcia praktyczne – 35 godzin. 
Aktualne kursy:
Kurs kwalifikacyjny
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych
Czytaj więcej »

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano 1 kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, 2 specjalistyczne dla pielęgniarek oraz 3 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Projekt obejmuje 5 województw :

 • Województwo Małopolskie,
 • Województwo Opolskie,
 • Województwo Dolnośląskie,
 • Województwo Łódzkie,
 • Województwo Świętokrzyskie.Organizatorzy kursów:


Rafał Leśniak
Małopolskie Centrum Edukacji
www.malopolska.edu.pl


Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
www.moipip.org.pl

Kontakt z nami

Biuro projektu:
Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
projekty@malopolska.edu.pl

dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą również na adres:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Ul. Szlak 61
31-153 Kraków

Lokalizacja