Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE na wynajem sali szkoleniowej

piątek, 29 września 2017
 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w Opolu w okresie październik – grudzień 2017 r.
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 14 grudnia 2016 roku - 1 edycja w Piotrkowie Trybunalskim w okresie październik – grudzień 2017 r.
 
Zamawiający:
Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji”
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
Tel./Fax: 18 26 76 894
e-mail: kontakt@malopolska.edu.pl
Osoba do kontaktu:
Łukasz Lalicki
tel. 18 26 76 894,
e-mail: kontakt@malopolska.edu.pl
 12. Ofertę należy dostarczyć do dnia 06.10.2017 r. do godziny 23.59.
13. Miejsce i sposób złożenia oferty :
a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – kontakt@malopolska.edu.pl z podaniem numeru zamówienia w temacie maila.
b) osobiście w Biurze Projektu Zamawiającego:
Małopolskie Centrum Edukacji, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój 
c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu Zamawiającego:
Małopolskie Centrum Edukacji,
ul. Podhalańska 4,
34-700 Rabka-Zdrój z dopiskiem „Zapytanie ofertowe Nr 3/SDZ/ PIOTRKÓW+OPOLE; Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” (decyduje data wpływu oferty).
Zapytanie i formularz ofertowy do pobrania w załącznikach 

Do pobrania:poprzednia wiadomość | powrót do listy | następna wiadomość
Aktualne kursy:
Kurs kwalifikacyjny
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek
Czytaj więcej »
Kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych
Czytaj więcej »

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano 1 kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, 2 specjalistyczne dla pielęgniarek oraz 3 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Projekt obejmuje 5 województw :

  • Województwo Małopolskie,
  • Województwo Opolskie,
  • Województwo Dolnośląskie,
  • Województwo Łódzkie,
  • Województwo Świętokrzyskie.Organizatorzy kursów:


Rafał Leśniak
Małopolskie Centrum Edukacji
www.malopolska.edu.pl


Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
www.moipip.org.pl

Kontakt z nami

Biuro projektu:
Małopolskie Centrum Edukacji
Ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
projekty@malopolska.edu.pl

dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą również na adres:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Ul. Szlak 61
31-153 Kraków

Lokalizacja